Skip to main content Skip to secondary navigation

An córas baincéireachta a athchóiriú

An ghéarchéim bhaincéireachta a fhágáil is an córas baincéireachta a athchóiriú


Ghéarchéim Bhaincéireachta

Ghníomhaigh an rialtas go cinntitheach leis an gcóras baincéireachta a chobhsú tar éis na géarchéime baincéireachta faoi deara, cuid mhór, deacrachtaí geilleagracha na hÉireann.

Faoi Iúil 2012, bhí tacaíocht de bhreis is €64 billiún tugtha don chóras baincéireachta ag an Stát. Tá Éire ag obair i dtreo córas baincéireachta folláine, inbhuanaithe, nuálach, le fás geilleagrach agus cruthú post a thiomáint agus tacú le fiontair bheaga agus mheánmhéide.

Príomh-leasuithe baincéireachta don chobhsú

I Márta 2011, glacadh straitéis chuimsitheach  le filleadh ar earnáil baincéireachta a fheidhmeodh go hiomlán le freastal ar riachtanais gheilleagar na hÉireann.

Cruthaíodh dhá bhanc uilíocha colún ón dá bhanc ba mhó sa tír. Bíonn siadsan in iomaíocht lena chéile agus le bainc eile atá ag feidhmiú i ngeilleagar na hÉireann.

Rinne an an rialtas athchaipitliú, laghdú méide agus cobhsú ar an gcóras baincéireachta intíre. Rinne sé ollchóiriú ar bhainistíocht shinsearach agus ar bhoird na mbanc intíre muinín agus iontaoibh a chur ar ais. 

Tugadh isteach creataí nua rialachais agus maoirseachta ag leibhéil na mbanc, an rialtóra agus an stáit. Na hinstitiúidí is  mó a raibh fadhbanna acu, cuireadh ar leataobh in aonán aonair iad.

Baineadh amach athchaipitliú na mban, tar éis tástálacha struis cuimsitheacha, in am ag deireadh mhí Iúil 2011.

Chobhsaigh bearta an rialtais an córas baincéireachta. Méadaíodh éarlaisí i mbainc na hÉireann agus laghdaíodh tacaíocht ó Bhanc Ceannais na hEorpa go suntasach.

I mí Feabhra 2013, cuireadh deireadh le socrú nótaí gealltanais an IBRC - roimhe seo an Banc Angla-Éireannach). Ba chuid den socrú sin leachtú an IBRC. Sna chéad mhíonna de 2013 rinne Rialtas na hÉireann diúscairtí suntasacha freisin, a bhain go háirithe le Banc na hÉireann agus leis an gcuideachta Árachais Saol na hÉireann.

Na bainc ag freastal ar an bhfíorgheilleagar

Tá an rialtas ag obair chun a chinntiú go bhfreastalóidh an córas baincéireachta athstruchtúraithe ar riachtanais gach earnála den gheilleagar. Tá fócas ar leith ar iasachtú le fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna), eochair-earnáil le poist a chruthú. 

• Shocraigh an dá bhanc colún spriocanna uaillmhianacha dá gcuid iasachtaí d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide: : €3.5 billiún an ceann in 2012 agus € 4 billiún an ceann in 2013

• Bunaíodh Oifig Athbhreithnithe Creidmheasa  neamhpleách in Aibreán 2010 chun cabhrú le fiontair bheaga agus mheánmhéide ar dhiúltaigh na bainc creidmheas dóibh, rud a thug € 9.6 milliún breise creidmheasa do ghnólachtaí beaga agus a chosain 850 post 

• Thug an rialtas isteach Scéim Ráthaíochta Creidmheasa  agus Scéim Micri-airgeadais freisin le hinfhaighteacht creidmheasa do ghnólachtaí a mhéadú

Tá a lán dúshlán romhainn fós chun na bainc stát-thacaithe a thabhairt ar ais go hinmharthanacht iomlán agus faoi úinéireacht phríobháideach, go háirithe agus brú mór ar  earnáil baincéireachta na hEorpa. Ach tá Éire ag leanúint ar aghaidh go storrúil leis an obair.