Skip to main content Skip to secondary navigation

Jabchruthúcháin

A bhfuil ar siúl againn le tacú le cruthú post agus le cuidiú le daoine atá dífhostaithe.

Tá an rialtas - tríd an Roinn Airgeadais, An Roinn Post, Fiontraíochta agus Nuála agus na gníomhaireachtaí forbartha fiontraíochta (IDA Ireland, Fiontraíocht Éireann agus Foras Eolaíochta na hÉireann) chun a chinntiú go gcuirfidh Éire an timpeallacht is fearr ar fáil do ghnólachtaí chun iad féin a bhunú, poist a chruthú, agus leanúint ar aghaidh ag fás.


Fógraíodh Plean Athchóirithe Cánach 10 bPointe i mBuiséad 2013 chun cabhrú le gnólachtaí beag.  Tá sé dírithe ar fheabhas a chur ar staid an sreafa airgid, rochtain ar mhaoiniú a mhéadú, an costas riaracháin ar chomhlíonadh cánach a laghdú, dlús a chur le héileamh ar tháirgí i margaí nua agus ar deireadh thiar, cruthú post a spreagadh. 

Tá an Plean Gníomhaíochta do Phoist, a foilsíodh i mí Feabhra 2012, ar cholún lárnach i straitéis an rialtais le poist a chruthú. Leagann sé amach níos mó ná 270 gníomh ar fud an riaracháin agus na hearnála poiblí chun feabhas a chur ar an timpeallacht oibriúcháin fiontraíochta agus aghaidh a thabhair ar shainriachtanais na hearnála. Tugadh 270 gníomhú chun críche go rathúil in 2012.


Tá an plean gníomhaíochta ar an gcéad tráthchuid i bpróiseas uaillmhianach ilbhliantúil a chabhróidh le hÉirinn a spriocanna náisiúnta faoi phróiseas Eoraip 2020 a bhaint amach agus le fás cliste, inbhuanaithe agus uilechuimsitheach a chur chun cinn. Is cuspóir don rialtas go mbeadh 100,000 duine níos mó ag obair roimh 2016 agus dhá mhilliún duine ag obair faoi 2020 (suas ó 1.7 milliún inniu).

Tá an ráta caillteanas post in Éirinn tar éis moilliú go mór cé go bhfanann an ráta dífhostaíochta ard. Tá sé mar fhíorthosaíocht ag an rialtas aghaidh a thabhairt ar an dúshlán poist agus daoine a chur ar ais ag obair. Tá sé ag cur ar fáil deiseanna oiliúna agus forbartha chun feabhas a chur ar scileanna agus taithí a fháil, tacaíochtaí níos fearr do dhaoine dífhostaithe agus rannpháirtíocht le cabhrú leo ar an gcosán ar ais ag obair.

Faoi chobhsaíocht, poist agus fás atá Uachtaránacht na hÉireann ar fad. Tá ár gclár beartas mionsonraithe á chur i bhfeidhm ag luas seasta faoi eochair-cheannteidil. Léiríonn ár dtuarascáil leathshlí ar dhul chun cinn, a foilsíodh ag deireadh mhí an Mhárta, ár ndul chun cinn go dtí seo.