Skip to main content
eycs

Comhdháil - "Céannacht Ghairmiúil Oideachasóirí na Múinteoirí "

11.02.2013 - 12.02.2013

addToCalendar
Cuir le m'Fhéilire

Díreoidh an chomhdháil seo ar chéannacht ghairmiúil an oideachasóirí na mhúinteoirí. D'aithin Ballstáit an AE agus an Coimisiún ceist na gcáilíochtaí a bhíonn ag oideachasóirí múinteoirí mar ghné thábhachtach den cháilíocht fhoriomlán laistigh de chórais oideachais. Ina theannta sin, leagann idir thaighde acadúil agus phiaraí foghlama béim ar an ngá le níos mó soiléire faoi na beartais a thacaíonn le roghnú, oiliúint agus forbairt ghairmiúil oideachasóirí na múinteoirí.             

Íoslódáil bróisiúr na comhdhála. I leagan ar líne an bhróisiúir tá an clár agus achoimrí  na spreagaitheasc agus na gceardlann.

Léamh Cúlra do thoscairí

Ba mhaith linn toscairí a spreagadh chun an deis a thapú an dá dhoiciméad seo a leanas a athbhreithniú roimh an gcomhdháil.

1. Tacú leis na gairmeacha teagaisc do thorthaí foghlama níos fearr

"Athmhachnamh ar an Oideachas", sin  Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig na Ballstáit a bhfuil fúithi iad a spreagadh chun gníomhú láithreach lena chinntiú go bhforbraóidh daoine óga na scileanna agus na hinniúlachtaí is gá don mhargadh saothair agus chun a gcuid spriocanna le haghaidh fáis agus post a bhaint amach. Tá raon cáipéisí compánach ag tacú le "Athmhachnamh ar an Oideachas"; ar cheann acu tá 'Tacú leis na gairmeacha teagaisc do thorthaí foghlama níos fearr'. 

Sa doiciméad compánaigh léirítear gur gá cuspóir sásraí an-éifeachtacha, éifeachtúla a bhunú le múinteoirí, ceannairí scoile agus oideoirí múinteoirí a mhealladh, a earcú, a oiliúint, a choimeád agus tacaíocht a thabhairt dóibh ar fead a ngairmréimeanna.  Tá faoin gcáipéis seo cur leis an iarracht chomhpháirteach seo trí aird a tharraingt ar dheich réimsí tosaíochta le haghaidh gníomhaíochta.

Is féidir doiciméid an Choimisiúin Eorpaigh a fháil ar an leathanach gréasáin.

2. Beartas na Comhairle Teagaisc ar Leanúntas Oideachais na Múinteoirí

Tá an tuiscint ar cad is oideoir múinteoirí ann ag forbairt i gcomhthéacs na feasachta atá ag méadú ar oideachas múinteoirí mar leanúntas comhtháite gan uaim, a mhaireann fad na gairmréime. Tá an leanúntas curtha i bhfriotal ag an gComhairle Teagaisc ina beartas ar Leanúntas Oideachais na Múinteoirí a foilsíodh in 2011, agus atá ar fáil le híoslódáil anseo. Beidh sé mar chúlra úsáideach don chomhdháil seo.

Caisleán Bhaile Átha Cliath, 2 Pálás, Baile Átha Cliath 2, Co Bhaile Átha Cliath, Éire

Cáipéisí

Teagmhálacha