Skip to main content
cgg

Tugann an Taoiseach Príomhléacht Robert Schumann ag Comhairle Liospóin

07.03.2013, 12:30 GMT


Óráid ón Taoiseach Enda Kenny TD ag Comhairle Liospóin Déardaoin 7 Márta 2013

Léigh an óráid 

Féachaint ar an óráid

 


SEICEÁIL AGHAIDH SEACHADADH

Go raibh maith agaibh.

Is mór an chúis áthais agus onóra dom, thar ceann na hÉireann, Léacht Robert Schuman na bliana seo a thabhairt.

I dtús báire tréaslaím le Comhairle Liospóin ar chomóradh deich mbliana. Molaim a Bord agus a ceannaireacht, go háirithe Anne Mettler agus Paul Hofheinz, as obair luachmhar na Comhairle thar na blianta.

Bunaíodh í go gairid roimh Uachtaránacht dheireanach na hÉireann ar an AE in 2004, a ndearna an Chomhairle Liospóin agus ionadaithe na hÉireann anseo sa Bhruiséil a gcuid teagmhálacha den chéad uair roimhe.

Tá ár gcomhpháirtíocht láidir ó shin i leith.

Ar fud na hEorpa agus go háirithe anseo sa Bhruiséil, leanaimid faoi spreagadh agus faoi threoir na hoibre a rinne Robert Schuman, mar dhuine d'aithreacha ár nAontais.

Dúirt sé "nach láithreach bonn, nó de réir phlean aonair, a dhéanfar an Eoraip. Trí éachtaí nithiúla, a chruthaíonn dlúthpháirtíocht de facto ar dtús, a thógfar í."  

Ní hamháin gur cuid thábhachtach dár stair, dár bhféiniúlacht, mar Eorpaigh iad a chuid focal. 

Cuireann siad i gcuimhne dúinn inniu gur obair atá ar siúl é ár nAontas. 

Nuair a labhair sé ar "nuachóiriú na táirgeachta agus feabhas a chur ar a cáilíocht", ag tagairt dó do ghual agus cruach a bhí sé, gan amhras  - ach d'fhéadfadh sé a bheith ag caint faoi go leor earraí agus seirbhísí eile a fhoinsítear agus a thrádáiltear ar fud an AE inniu".

Bhí aisling aige don Eoraip gur ardaíodh caighdeáin mhaireachtála, gur baineadh amach síocháin trí nuachóiriú agus comhoibriú, an dlúthpháirtíocht, gur ghin muid onnmhairí laistigh dár Aontas agus do chodanna eile den domhan.

Tá na focail a labhair Schuman in 1950 ábhartha fós inniu, 60 bliain níos déanaí, feicimid gur leag sé amach na prionsabail agus smaointe cruinn a threoróidh an tAontas as a ghéarchéim chuig téarnamh, fás agus cruthú post.

Toisc go bhfuil na torthaí sin ag croílár chlár Uachtaránacht na hÉireann. 

Bliain na gcomórthaí is ea 2013. Tá Comhairle Liospóin10 mbliana ar an saol. Tá Éire 40 bliain ina ball den Aontas. Is í 7ú hUachtaránacht na hÉireann í agus, ar ndóigh, is í Bliain Eorpach na Saoránach í. 

Claochlú chun feabhais is ea scéal 40 bliain ballraíochta na hÉireann. Ag ceiliúradh foirmiúil ar siúl againn i mBaile Átha Cliath roinnt seachtainí ó shin, thug mé trí shampla den chlaochlú sin:

Ar dtús, tá sé oiread níos mó daoine san ardoideachas in Éirinn againn ná a bhí in 1973.

Sa dara dul síos, trí oiread níos mó ban ag obair lasmuigh den bhaile i gcomparáid le 1973.

Agus sa tríú háit, ba leis an gcomharsa is gaire dúinn, an Ríocht Aontaithe, is mó a bhímis ag trádáil in 1973, ach anois táimid ag onnmhairiú € 54 billiún earraí chuig an AE – breis is leath ár n-onnmhairí iomlána.

Tá i bhfad níos mó, lena n-áirítear go háirithe ról tábhachtach an Aontais sa phróiseas síochána ar oileán na hÉireann. Aisling Robert Schuman, mar a fheiceann sibh, ag obair in Éirinn mar chuid den Eoraip.

Tá an Chomhairle Liospóin, mar a thuigim í, bíonn baint aici i gcónaí, ní hamháin smaointe agus réitigh, ach le rud a dhéanamh orthu.  Is é sin, go gcomhlíonann an tAontas agus a Bhallstáit ball a ngealltanais agus go gcuireann sé chun feidhme na nithe a aontaíodh. 

Ceann de na dúshláin is mó atá os ár gcomhair san Eoraip le blianta beaga anuas, sin géarchéim muiníne. Muirín na saoránach. Muinín an tomhaltóra. Muinín lucht gnó. Muinín sa mhargadh. Níos mó ná riamh, tá gá le ceannaireacht, le diongbháilteacht agus ansin -. An rud is tábhachtaí -í na cinntí a glacadh a chur i bhfeidhm. 
Tagann an bhéim ar chur i bhfeidhm go hiomlán le teachtaireacht Uachtaránacht na hÉireann agus lena chlár beartais do chobhsaíocht, poist agus fás. Táimid ag obair mar Uachtaránacht do théarnamh a mhairfidh san Eoraip, díreach mar atá mé féin agus mo rialtas ag obair do théarnamh a mhairfidh in Éirinn. Tá fúm labhairt faoin dá théarnamh, agus faoin bhfáth go  bhfuil an oiread sin i bpáirt acu.

Ar an gcéad dul síos, téarnamh na hEorpa agus ár gclár Uachtaránachta.

Tá mé ag labhairt sa Bhruiséil le daoine ar fearr atá a fhios acu ná an chuid is mó conas a oibríonn an tAontas agus a chuid institiúidí. 

Tá a fhios agaibh cad is féidir, agus nach féidir, le hUachtaránacht na Comhairle a dhéanamh ina sé mhí in oifig. Tá a fhios agaibh nach ag an Uachtaránacht atá na cártaí uile, ach gur ról ceannaireachta níos casta a bhíonn i gceist i gcomhpháirtíochtaí le ballstáit eile, an Coimisiún, Uachtarán na Comhairle Eorpaí, an Pharlaimint agus institiúidí agus páirtithe leasmhara eile.

Ní féidir léi gach rud a dhéanamh nó an domhan a chlaochlú, ach is féidir léi, agus ba chóir di, difríocht a dhéanamh. Ba chóir go ndéanfadh dea-Uachtaránacht roinnt rudaí, go háirithe.


An gcéad dul síos, ba chóir di dul i gcion gach rud a dhéanann sé le himní lárnach na ndaoine i gcuimhne – an gcabhróidh sé seo le fostaíocht a chruthú? Ar an ábhar sin, thug Uachtaránacht na hÉireann tús áite do chinntí agus bearta a chuireann le cruthú post.

Go háirithe, ba chóir Uachtaránacht maith móiminteam tromchúiseach a chur isteach i mbearta a dhéanfaidh difríocht. Ciallaíonn sé sin teagmháil dhíreach ag na leibhéil polaitiúla is airde, le tacaíocht ó infheistíocht ama ar leibhéal oifigiúil ó mheithleacha suas. Infheistíocht i gcaidrimh, mar atá déanta againn i níos mó ná dhá bhliain ullmhúcháin don Uachtaránacht, lenar bhain clár láidir cuairteanna déthaobhacha agus cuairteanna ar institiúidí an AE.
Sin é an rud atá á dhéanamh againn ar an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil, áit a bhfuil muid mar Uachtaránacht faoi lánseoil inár gcuid oibre le comhaontú na Parlaiminte a fháil. Táimid ag gluaiseacht go tapa air seo, agus chuir mé fáilte roimh an Uachtarán Schulz go Baile Átha Cliath an tseachtain seo caite chun é a phlé. Bhí an tUachtarán Barroso, ónar chuala sibh anois díreach, farainn do chruinniú an-luachmhar a leag síos an ton do na míonna amach romhainn - cé nach mbeidh na hidirbheartaíochtaí éasca.

Ba mhaith linn an CAI a chomhaontú in am trátha agus comhaontuithe a bhaint amach chomh luath agus is féidir ar an reachtaíocht chumasúcháin ionas gur féidir an beagnach € 1 trilliún d'infheistíocht i bhfás agus poist a thosú in am an bhliain seo chugainn.

Táimid ag cur isteach móiminteam ar obair ríthábhachtach maidir le rialachas eacnamaíoch, seirbhísí airgeadais agus an tAontas Baincéireachta. Cheana féin, shocraigh muid comhaontú ar an 'Dá phaca', a chríochnaíonn an leabhar rialacha le haghaidh póilíneachta níos déine agus forfheidhmiú ár n-oibleagáidí cómhalartacha, thar aon rud eile san airgeadra coiteann. Táimid tar éis bua a bhaint amach freisin ar an bpacáiste um Riachtanais Chaipitil nó CRD 4, gné ríthábhachtach de chomhtháthú airgeadais. Agus tá fúinn a thuilleadh dul chun cinn suntasach a dhéanamh ar an Aontas Baincéireachta, ag tosú le comhaontú deiridh ar an Sásra Aonair Maoirseachta, tá súil againn sna seachtainí amach romhainn.

Gach ceann acu sin, déanann siad difríocht mhór, thar aon rud eile i dtéarmaí an chéad fhocal atá inár mana Uachtaránachta - "cobhsaíocht". Mar a dúirt mo chomhthíreach, an Coimisinéir Geoghegan-Quinn anuraidh agus an léacht seo á tabhairt aici, tá gá againn le geilleagar Eorpach le dúshraith dhaingean, ar fearr a bheidh sé in ann déileáil le turraingí agus dúshláin.

Leis an meon céanna tá muid ag obair lena chinntiú go mbeidh tríú próiseas an tSeimeastair Eorpaigh ar an gceann is éifeachtaí agus is mó brí fós, agus é ar siúl leis an trédhearcacht uasta, mothú láidir úinéireachta ag na ballstáit agus dlisteanacht dhaonlathach. Is é an aidhm a chinntiú go mbeidh brí agus greim leis  na moltaí sainiúla do gach tír a ghlacfaidh Comhairle Eorpach an Mheithimh le buiséid náisiúnta agus próisis athchóirithe a mhúnlú.

I dtéarmaí fáis agus post, táimid ag instealladh móiminteam freisin ar an trádáil, mar thosaíocht lárnach d'Uachtaránacht na hÉireann. D'fhéadfaí sraith de chomhpháirtíochtaí straitéiseacha trádála don Aontas le chéile níos mó ná 2% a chur le OTI an AE, nó € 275 billiún.  Is mó é sin OTI go leor ballstát, Éire ina measc.  

Meastar freisin go bhféadfadh na comhpháirtíochtaí, le chéile, os cionn 2 mhilliún post nua a chruthú ar fud an AE, ag tráth na dífhostaíochta atá ró-ard ag breis is 26 milliún.

Mar sin, i dtéarmaí caidreamh lárnach sa mheascán – é sin leis na Stáit Aontaithe – tá mórthábhacht ag baint le comhaontú na míosa seo caite chun tabhairt faoi chaibidlíochtaí ar Comhpháirtíocht Infheistíochta agus Trádála Thrasatlantach chuimsitheach. Cinnteoidh Uachtaránacht na hÉireann  móiminteam air seo mar muid ag iarraidh aontú a fháil ar shainordú caibidlíochta le linn ár dtéarma in oifig. Beidh mé ag labhairt leis an Uachtarán Obama go díreach faoi seo nuair a bhuailfidh mé leis i Washington i gcionn seachtaine.

Chomh maith leis sin, ba chóir idirbheartaíocht leis an tSeapáin a thosú níos déanaí an mhí seo. Agus iad siúd le Ceanada, ní fada ón líne iad. Tá idirbheartaíochtaí tábhachtacha eile le tosú nó le críochnú.

Beidh fás agus poist ag teacht ón obair nach mór dúinn leanúint á déanamh go hinmheánach freisin, go háirithe leis an obair leanúnach lenár gcuspóirí Do Ghníomh an Mhargaidh Aonair a bhaint amach, nithe ar ndóigh atá gar do croí na Comhairle Liospóin ó bunaíodh í.

Sa chomhthéacs seo, ba cheart do dhea-Uachtaránacht breathnú ar an reachtaíocht go léir ar an mbord idirbheartaíochta mar charn de phacáistí beartais straitéiseacha le comhchuspóirí - ní mar thograí aonair atá scartha óna chéile.

Táimid tar éis glacadh leis an gcur chuige sin faoi na ceannteidil a bhaineann le cobhsaíocht, poist agus fás. Laistigh de na ceannteidil sin, tá cuail againn a bhaineann le sainearnálacha, a gheobhaidh tosaíocht uainn: 

Cual de bhearta reachtaíochta atá dírithe ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide a chur chun cinn, lena n-áirítear an Cosme agus cláir Fís 2020 CAI do FBManna nuálacha atá ag fás go tapa. Táimid ag obair chomh maith ar reachtaíocht atá FBM-chairdiúil ar soláthar poiblí agus cuntasaíocht, maoin intleachtúil agus nithe eile.

Cual le tacú lenár gcuspóir Margadh Aonair Digiteach, a gcreidimid a bheidh ina phríomh-thiománaí don fhás agus do phoist. Air seo, leanfaidh mé go dlúth tionscadal na Comhairle Liospóin ar Eacnamaíocht Nuála atá le seoladh ag an gCruinniú Mullaigh seo.

Agus cual atá dírithe ar fhostaíocht óige, ó oideachas agus cáilíochtaí soghluaisteachta trí Erasmus do Chách chuig an Ráthaíocht Óige a bhfuair muid comhaontú uirthi an tseachtain seo caite - agus an Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg a comhaontaíodh ag an gComhairle Eorpach deiridh, rud a chuir Éire chun cinn le fada an lá. Maidir liom féin, is é seo tástáil lárnach ceannaireachta na hEorpa anois – dul i ngleic leis an dífhostaíocht óige lom láithreach agus a sheachaint gur glúin chaillte a thiocfaidh as an ngéarchéim a bhí ann le déanaí.


Ba chóir do dhea-Uachtaránacht tarraingt ar cheachtanna agus smaointe as a stair náisiúnta féin, ach ar ndóigh níor cheart d'Uachtaránacht a bheidh féin-leasmhar. Tá téarnamhl na hÉireann chun leasa na hEorpa díreach mar atá téarnamh na hEorpa chun leasa na hÉireann. Is mó ná riamh atá ár scéalta ag brath ar a chéile. 

Labhair mé níos luaithe ar chlaochlú na hÉireann ina 40 bliain de bhallraíocht. Fairis sin bhí orainn dul faoi athchóiriú radacach agus coigeartú le cúig bliana anuas.

Géarchéim na hÉireann, a raibh roinnt fianaise faoi ag deireadh 2006, bhuail sí go crua i lár na bliana 2008 agus thug tonnbhriseadh uafásach. D'iompaigh barrachais buiséad isteach ina n-easnaimh dhá dhigit. D'ardaigh an dífhostaíocht go tapa ó 4% go dtí os cionn 14%. Thit ár gcóras baincéireachta as a chéile agus bhí ar na gnáthshaoránaigh é a tharrtháil ar chostas ollmhór agus le hiarmhairtí suntasacha dár bhfiacha náisiúnta. Tharla sé seo go léir  sula raibh na sásraí éagsúla Eorpacha a thóg muid ó shin ann. 

Agus fós, d'fhreagair muintir na hÉireann le athléimneacht neamhghnách mar bhí gá le cinntí an-dian bliain i ndiaidh bliana. Tháinig mo rialtas isteach in oifig beagnach dhá bhliain go díreach ó shin in 2011 leis an sainordú is treise chun an geilleagar a dheisiú d'fhonn poist agus fás buan a chruthú arís.

 

Dhá bhliain níos déanaí  .... buíochas le Dia ...... tá muid go maith ar an mbóthar inár gclár téarnaimh ....... agus forbairtí le déanaí ag tabhairt tuilleadh comharthaí spreagúla. 

Ar dtús  ..... tá muid chun tosaigh ar ár spriocanna easnaimh ...... tá muid ar an gcúrsa chun ár gclár AE-CAI a chríochnú i mbliana ...... tá ár gcostas  iasachtaí ar na margaí ag éirí soláimhsithe arís ...... agus beidh muid ag filleadh ar na margaí sin go hiomlán.

Sa dara dul síos .... inár n-iarracht chun ár bhfiacha a dhéanamh níos soláimhsithe  ..... chuir muid deireadh leis an socrú gealltanais-nótaí don bhanc sin atá leachtaithe anois ...... go n-aonar .....agus a ba chúis ina aonar leis níos mó ná € 30 billiún a bhualadh anuas ar stát agus ar mhuintir na hÉireann.

Sa tríú háit ..... tá deireadh á chur againn leis an ráthaíocht bainc atá i bhfeidhm ó Mheán Fómhair 2008 ....... dhíol muid príomhinstitiúid airgeadais freisin.

Tá comharthaí ar chobhsaíocht athnuaite, fheabhsaithe. 

Sa cheathrú háit - agus dar liomsa, an rud is suntasaí - den chéad uair ó 2007 tháinig méadú i líon na ndaoine atá fostaithe in Éirinn ......

Tá i bhfad níos mó le baint amach againn anseo, ach nuair is poist dár ndaoine an cuspóir deiridh  ...... gineann staitisticí den sórt sin dóchas agus muinín.

Le acmhainn den sórt sin a uasmhéadú .... tá Plean Gníomhaíochta ar Phoist againn .... ina bhfuil na céadta bearta ar leith ..... ar fud réimsí an rialtais ..... nach mór a chomhaireamh ..... amhail ar scórchlár ..... agus ar bhonn rialta.

Faoi dheireadh thiar táimid le bheith ar an gcineál geilleagair Eorpaigh ba mhaith linn a bheith, agus ba chóir dúinn a bheith. 

Eacnamaíocht fíorfháis ó fhíorghnó  .....

Geilleagar atá ag brath ar a láidreachtaí maidir le honnmhairí agus infheistíocht a bhuachan – agus atá anois ag leibhéil níos airde ná mar a bhíodh fiú roimh 2007.

Geilleagar atá go maith dá chuid daoine.

Sin an chaoi a fheicim staid na hEorpa freisin.

Tá ár n-obair cur chun feidhme láithreach le déanamh againn.

Maidir linne, is é ár gclár oibre práinneach in Uachtaránacht an nasc idir bainc agus an stát a bhriseadh  ..... agus ag an am céanna .... Margadh Aonair post-chairdiúil, oscailte don 21ú haois a thógáil.   

Mar cheannairí .... tá an chaint déanta againn.

Anois, ní mór dár ndaoine gníomhaíocht a fheiceáil  ... ní mór dóibh an fhianaise agus an mhuinín go bhfeidhmeoidh an Eoraip.
Tá fianaise agus gníomhaíocht den sórt sin riachtanach do chobhsaíocht ...... inchreidteacht .... poist .... agus fás.

Tuigim go hiomlán nach mór don obair leanúint ar aghaidh, go comhuaineach, ar na struchtúir agus na socruithe is fearr don Aontas agus sa limistéar euro sa tslí ina ndéanann siad a gcuid gnó.

Oibreoimid go dlúth leis an Uachtarán Van Rompuy agus é ag leanúint lena chuid oibre maidir le todhchaí an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta.

Táimid ag éascú go gníomhach plé ar a phríomhthéamaí sna foirmíochtaí ábhartha sa Chomhairle, faoi chathaoirleacht airí na hÉireann. Déanfaimid  tuarascálacha uathu sin a chur ar aghaidh chuig Comhairle Eorpach an Mheithimh aige. 

Laistigh den Chomhairle Eorpach, ní mór dár bhfócas fanacht i gcónaí ar na huirlisí agus na struchtúir dhlíthiúla atá ar fáil lena n-úsáid anois. Céimeanna níos forleithne ná sin, go réalaíoch, is ábhar iad do thréimhse tar éis na dtoghchán don Pharlaimint, agus an chéad Choimisiún eile ceaptha.

Níl muid i bhfabhar aon leagain nó moladh ar chóras ballraíochta a-la-carte ........ agus ní ceist don ghearrthréimhse í athrú na gConarthaí.

Ach táimid i gcomhar go cuiditheach agus le leibhéal maith tuisceana agus uaillmhéine comhroinnte.   

Labhair mé cheana féin faoina gcreidim a dhéanann dea-Uachtaránacht ina gearrthéarma in oifig.

Fágfaidh mé ar dhaoine eile é ár nUachtaránacht a mheas nuair a bheidh sé thart, ach tá súil agam gur Uachtaránacht na dtorthaí a bheidh inti. Go mbeidh sí ina hUachtaránacht trasdula ó ghéarchéim go téarnamh don Aontas, á stiúradh ag tír atá teacht chuici féin.

Tuartar gur lasmuigh den Eoraip a bheidh 90% den fhás sna blianta amach romhainn. Sa mheántéarma agus san fhadtéarma, ní ghlacaim leis gur mar sin a bheidh. Ní féidir linn agus níor cheart dúinn titim taobh siar nó bheith ag  súil go n-iompróidh an chuid eile den domhan sinn.

Tá orainn dul i ngleic leis an domhan níos mó ná riamh, gnó a bhuachan agus níos mó agus níos mó nuála a dhéanamh. Ní mór dúinn é sin a dhéanamh le chéile agus a cheadú do gach Ballstát a fhoirmle buachana féin a fhorbairt, mar atá againn in Éirinn i réimse earnálacha.

Tá an obair a dhéanann muid laistigh den Aontas ríthábhachtach agus arís eile, molaim an Chomhairle Liospóin as a cion don phlé.

I dtaobh ár ndaoine atá ár Aontas, agus a chaithfidh sé a bheith ..... i dtaobh a  riachtanas ...... a mianta ........a n-uaillmhianta.

Sa lá atá inniu ann .... ar fud ár Aontais go léir..... is ar rud amháin atá cách agus gach rud dírithe ....... ar obair .... ar dhínit shlánúcháin an phoist a dtéann muid chuige.

Táimid tar éis éisteacht lenár ndaoine .... agus i gcás seo na hoibre agus na bpost ... rinne muid soiléir é nach féidir linn teipeadh orthu ...... agus nach  dteipfidh muid orthu.

Is i ndínit agus i luach na hoibre a dtosóidh ár ndaoine tús a n-ateagmháil le FÁTH na hEorpa.

An fáth agus an conas sin a shamhlaigh agus a dhearbhaigh Robert Schuman ina Dhearbhú .... 63 bliana ó shin.

Go raibh maith agaibh.

 

AN CHRÍOCH SIN

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

picture of Andrea Pappin, Urlabhraí Preasa na hUachtaránachta

Andrea Pappin, Urlabhraí Preasa na hUachtaránachta

T:

M:

E:

picture of Gerald Angley, Stiúrthóir Polasaí Cumarsáide

Gerald Angley, Stiúrthóir Polasaí Cumarsáide

T:

M:

E:

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›