Skip to main content
tte

Molann an tAire Varadkar an obair a rinneadh ar eochair-thionscnaimh iompair Eorpacha

30.05.2013, 10:00 GMT


Scríobhann an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt Leo Varadkar ar dhul chun cinn ar chomhaid iompair le linn Uachtaránacht na hÉireann, a bhuí le obair na n-oifigeach

Tá an-áthas orm tuairisc a thabhairt ar rath roinnt eochair-thionscnamh iompair AE an tseachtain seo tar éis dianchaibidlíochtaí leis na Ballstáit, an Coimisiún agus Parlaimint na hEorpa le cúig mhí anuas. Seo iad: Treoirlínte Iompair Tras-Eorpacha, reachtaíocht  AE leis an gCoinbhinsiún Oibreachais Mhuirí a chur chun feidhme, an Treoir um Árthaí Áineasa agus an Rialachán Tacagraif.

Ón tús, ba í mo phríomhthosaíocht d'Uachtaránacht an AE i réimse an iompair líonra iompair níos sábháilte, níos éifeachtaí agus níos inbhuanaithe don Eoraip a chur chun cinn. Déanfaidh formhór na gcomhad reachtaíochta dár thugamar tús áite in earnáil an iompair a gcion chun bonneagar agus oibríochtaí iompair na hEorpa a dhéanamh níos iomaíche, níos éifeachtaí agus níos sábháilte dá saoránaigh. Ní mó a dhéanfaidh aon cheann acu ná na Treoirlínte Líonra Iompair Tras-Eorpacha (TENT) agus an clár airgeadais gaolmhar, an Áis um Nascadh na hEorpa (CEF).
 
Mar oileán ar imeall na hEorpa, is maith is eol dúinn an tábhacht a bhaineann le naisc iompair atá oiriúnach don chuspóir. Mar sin féin, ar nós go leor tíortha eile san AE, bíonn an maoiniú teoranta, agus mar sin ní mór dúinn éirí níos cliste faoin tslí agus an uair le hinfheistiú. Is iad forais TENT agus CEF na hacmhainní a dhíriú chuig an áit is mó ina gcuirfidh siad luach ó thaobh na hEorpa. Baineann an tionscnamh freisin leis an earnáil phríobháideach a mhealladh le páirt níos mó a ghlacadh in infheistíocht sa bhonneagar. Tá áthas orm a thuairisciú gur éirigh lenár gcaibidlíocht le Parlaimint na hEorpa ar Rialachán TENT inniu. Sin cloch mhíle ríthábhachtach le creat a leagan síos le líonra iompair na hEorpa a fhorbairt sna 25 bliana atá romhainn. Tá mé muiníneach freisin gur féidir linn dul chun cinn suntasach a bhaint amach ar rialachán an CEF – rud a chuirfidh tacaíocht airgeadais ar fáil le linn na chéad tréimhse airgeadais eile - roimh dheireadh na hUachtaránachta againne.

Mar gheall ar thraidisiún láidir muirí na hÉireann, thugamar tosaíocht freisin do thionscnaimh muirí éagsúla lena n-áirítear cur chun feidhme an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta Oibreachais Mhuirí. Tá sábháilteacht agus leas na ndaoine a oibríonn san earnáil mhuirí ríthábhachtach agus ráthóidh an comhaontú seo faoi Threoracha AE a bhaineann le rialú Port Stát (aontaithe níos luaithe i mí Aibreáin) agus rialuithe na mBratstát (comhaontaithe le Parlaimint na hEorpa go díreach inné) leibhéal íosta  caighdeán do mharaithe i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún sin. Críochnóimid freisin  comhaontú idir na Ballstáit agus an PE ar threoir AE maidir le caighdeáin theicniúla  Árthaí Áineasa Uisce-bhunaithe a fheabhsóidh caighdeáin astuithe agus iomaíochas na monaróirí Eorpacha. Táim ag súil freisin le dul chun cinn suntasach a dhéanamh ar an Treoir athbhreithnithe um Threalamh Mara, a shruthlíníonn agus a uasdátaíonn nósanna imeachta le trealamh suiteáilte ar bord longa an AE do cheadú – rud an-tábhachtach do thionscal na déantúsaíochta agus don mhargadh inmheánach, chomh maith le sábháilteacht longa an AE.

Tá teist an-láidir ar shábháilteacht bóithre ag Éirinn. Thionóil muid mór-chomhdháil AE i Márta ar an ábhar sin agus tá áthas orm dul chun cinn suntasach a thuairisciú ar dhá chomhad reachtaíochta a chuirfidh feabhas ar shábháilteacht ar bhóithre - an Rialachán Tacagraif (ar a bhfuaireamar comhaontú le Parlaimint na hEorpa agus leis na Ballstáit an tseachtain seo caite) agus an Pacáiste Ródacmhainneachta (a thabharfaidh mé chuig an gComhairle Iompair an mhí seo chugainn le haontú na nAirí iompair a fháil). Léiríonn an comhaontú le Parlaimint na hEorpa ar an rialachán Tacagraif toradh maith don earnáil Eorpach tarlaithe de bhóthar maidir le dul i ngleic le calaois tacagraif, dálaí oibre na dtiománaithe a fheabhsú mar aon le leibhéil níos mó sábháilteachta agus iomaíochta in earnáil an iompair bhóthair a chothú.
 
An 10 Meitheamh, beidh mé sa chathaoir ar Chomhairle na nAirí Iompair don dara huair i rith na hUachtaránachta againne. Beidh sé mar phríomhthosaíocht don Chomhairle teacht ar chomhaontú i gComhairle na nAirí do mhír amháin den phacáiste tograí is déanaí ón gCoimisiúin le cur le hiomaíochas agus le todhchaí fhadtéarmach Iarnróid na hEorpa a dhaingniú - an 4ú Pacáiste Iarnróid. Comhaontú ar ghnéithe teicniúla an phacáiste sin - is é sin an Treoir Idirinoibritheachta – cuirfidh sé bunús láidir ar fáil le comhdhearcadh ar ghnéithe eile an phacáiste seo a thógáil agus dul ar aghaidh i dtreo córais iarnróid chomhtháite go hiomlán san Eoraip.
 
Maidir le heitlíocht, seolfaidh mé an idirbheartaíocht maidir le treoir nua an Choimisiúin um Chearta Aerphaisinéirí a dhéileálann le cearta paisinéirí, go háirithe i gcás cealuithe eitilte, moilleanna agus diúltuithe dul ar bord. Ag teacht lenár bhfócas ar shábháilteacht in earnáil an iompair, tá súil agam freisin aontú mo chomhghleacaithe ar an Treoir um Thuairisciú Eachtraí a fháil, a bhfuil sé mar aidhm aici a chinntiú go ndéanfar tuairisciú ar gach tarlú a chuireann shábháilteacht eitlíochta i mbaol, nó a d'fhéadfadh sin a dhéanamh; go mbaileofar i gceart iad agus go ndéanfar anailís éifeachtach orthu le pictiúr iomlán, soiléir ar rioscaí sábháilteachta eitlíochta san AE agus a Bhallstáit a chur ar fáil. Tá sé mar aidhm aici fosta a chinntiú go ndéanfaidh na húdaráis chuí gach faisnéis sábháilteachta, a stóráiltear i Stór Coiteann na hEorpa, a rochtain go leordhóthanach agus nach n-úsáidfear ach chun críocha sábháilteacht a fheabhsú í.

Imeachtaí Gaolmhara

Féach ar Imeachtaí Gaolmhara uile >

eu2013ie

02.07.2013, 10:29 eu2013ie Taoiseach Enda Kenny presents results of the Irish Presidency #eu2013ie in address to the European Parliament #EU eu2013.ie/news/news-item…

02.07.2013, 10:14 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "Our shared identity exists beyond the realm of mere economics or currency or money." #eu2013ie #EU

02.07.2013, 10:10 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "#MFF is the single, biggest investment tool we have at our disposal. We need to come together and use it forthwith." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "By listening actively I believe we managed to address the main issues of concern identified by EP raised in March." #eu2013ie

02.07.2013, 10:08 eu2013ie RT @IrelandRepBru Taoiseach: "The result identifies best way to ensure that almost €1trillion for #MFF is released as soon as possible into real economy."

Teagmhálacha

picture of Marcella  Smyth
, Urlabhraí Preasa - COREPER I

Marcella Smyth , Urlabhraí Preasa - COREPER I

T:

M:

E:

Nuacht Ghaolmhar


Féach Nuacht Ghaolmhar Uile ›